Aprovació inicial memòria valorada obres de “Cobriment de vorals del camí de l’abocador”

La  Junta de Govern Local, en data 4 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la memòria valorada per a les obres de “Cobriment de vorals del camí de l´abocador”, redactada pels Serveis Tècnics de l´Ajuntament. Es sotmet l´esmentat acord a exposició pública pel termini de 15 dies comptats a partir de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a fi que qualsevol persona ho pugui consultar i presentar les al.legacions que cregui oportunes.

Edicte aprovació inicial memòria valorada

Memòria valorada obres “Cobriment de vorals del camí de l’abocador”