Aprovació incial projecte “MILLORES URBANÍSTIQUES AL CARRER MAR”

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2018, s´ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de les obres de “Millores urbanístiques al carrer Mar”, redactat per l´arquitecte Joan Falgueras Font i l´arquitecte tècnic Josep Alegrí Padern.

Edicte aprovació inicial

Documentació tècnica