APROVACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2019-2020.

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada en data 23 de setembre de 2019, es va  aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de text i material escolar pel curs 2019-2020, amb subjecció a les Bases reguladores aprovades definitivament en data 25 d’octubre de 2017 i publicades en el BOP núm. 208 de data 31 d’octubre de 2017, si bé especificant que l’import dels ajuts no podrà superar el 40% del total del cost dels llibres de text i material escolar del curs corresponent, prèvia acreditació de la documentació pertinent.

El període de sol·licitud d’ajuts serà fins el proper 14 d’octubre de 2019.

Bases reguladores

Sol.licitud ajut