Ple

Sra. Natàlia Amiel Bruguera (CIU)
Sr. Joan Bosch Castelló (CIU)
Sr. Nil Molas Bech (CIU)
Sra. Montserrat Pérez Amiel (CIU)
Sr. Daniel València Garcia (IxPM-AM)

Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, celebrarà sessió ordinària, amb una periodicitat de cada tres mesos

Establir com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple municipal l’últim dilluns no festiu de cada trimestre, amb horari flexible i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, sens perjudici de les sessions extraordinàries que s’estimi oportú convocar.

No obstant, si per temes d’institucions supramunicipals en què l’Alcaldessa estigui representada, o bé si alguna altra circumstància impedís o dificultés, per qualsevol causa motivada, la celebració de la sessió ordinària el dia esmentat, es faculta a la senyora Alcaldessa presidenta per poder-la convocar un altra dia amb el mateix caràcter.

Convocatòries

A partir del l´exerici 2017, les convocatòries de les sessions de Ple es publicaran a la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Pedret i Marzà. Hi podeu accedir fent click aquí:

Convocatòries 2017


Convocatòries 2016