Edictes

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 549 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 145 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2022 de modificació de crèdit
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 25 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres d'implantació d'una vorera per vianants, d'enllaç entre els nuclis de Marzà i de Pedret
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12068 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu d'estabilització per a la cobertura definitiva d'una plaça d'agutzil peó (AP) a l'Ajuntament de Pedret i Marzà, pel sistema de concurs de mèrits, d'acord amb la D.A. 6ª de la Llei 20/2021, de 28 desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12064 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11751 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10946 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10801 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9966 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022