+
9 novembre 2016
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016, va adjudicar el contracte menor d’ob