+
30 novembre 2016
Enguany aquest Ajuntament ha dut a terme accions de millora de l´eficiència energètica de l´edifici del centre cívic i instal.lacions m
9 novembre 2016
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016, va adjudicar el contracte menor d’ob